Nowy Rejestr Dokumentów Paszportowych: Jakie korzyści

Nie będziesz już składać papierowego wniosku paszportowego. Urzędnik wypełni formularz elektroniczny za Ciebie.

Z Twojej strony potrzebne tylko potwierdzenie swoich danych i podpisanie wniosku na specjalnym urządzeniu.

Uruchomienie e-usług dla osób mających Profil Zaufany lub Podpis Kwalifikowany. Dzięki e-usługom:

Sprawdzisz, czy Twój nowy paszport jest gotowy do odbioru
Potwierdzisz odbiór paszportu doręczonego pocztą

Sprawdzisz, czy Twój paszport jest ważny
• Zweryfikujesz swoje dane w RDP
• Zgłosisz utratę lub uszkodzenie paszportu online
• Łatwiejszy odbiór paszportu

Gdy podasz numer telefonu lub adres e-mail przy aplikowaniu o paszport, zostaniesz powiadomiony o statusie swojego wniosku. Przy odbiorze paszportu będziesz mógł potwierdzić swoją tożsamość także na podstawie odcisku palca

Granica wiekowa dla wyrobienia paszportu
10-letniego

W tej chwili granicą wiekową do otrzymania paszportu 10-letniego jest ukończone 13 lat. Po wejściu w życie nowej ustawy paszportowej paszport ważny 10 lat dostaną osoby, które ukończyły 12 lat

Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do otrzymania paszportu tymczasowego

Zgodnie z przepisem art. 48 ust. 1 nowej ustawy paszportowej paszport tymczasowy będzie można wydać:
— osobom przebywającym poza granicami Polski – na czas oczekiwania na odbiór paszportu (10-letniego lub 5-letniego)
— osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe (np. z powodu urazu lub choroby), a przeszkoda ta ma charakter czasowy
  w nagłych przypadkach:
  na powrót do miejsca stałego pobytu,  związanych z chorobą,
  • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny
— związanych z prowadzoną działalnością zawodową
— związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia opieki osobom potrzebującym

Nowe formy zgłoszenia utraty dokumentu paszportowego

— Będziesz mógł zgłosić utratę paszportu funkcjonariuszowi Straży Granicznej, jeśli stwierdzisz ją podczas odprawy granicznej
— Jeśli utraciłeś paszport w wyniku przestępstwa, będziesz mógł zgłosić utratę także Policji

Ograniczenie wydawania paszportów tymczasowych bez numeru PESEL

Pamiętaj, że przy aplikowaniu o pierwszy paszport / paszport tymczasowy dla dziecka, musisz przedstawić odpis jego polskiego aktu urodzenia. Oznacza to, że po urodzeniu się dziecka za granicą – zanim zaaplikujesz o jego paszport / paszport tymczasowy – musisz najpierw zarejestrować jego zagraniczny akt urodzenia w dowolnym USC w Polsce.

Możesz to zrobić: samodzielnie w Polsce, • przez pełnomocnika (np. upoważnionego członka rodziny), za pośrednictwem konsula

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ::

Scroll to Top