Postanowienia ogólne, data załozenia, struktura organizacyjna Związku, cele, funkcje i zadania Związku, itp

I. Postanowienia ogólne

1. Nazwa związku, data załozenia i siedziba Zarządu

Nazwa związku narodowościowego Polaków w Republice Estońskiej brzmi: 

– w języku polskim – Związek Polaków w Estonii „POLONIA”
– w języku estońskim – Eestimaa Poolakate Selts „POLONIA”
– w języku angielskim – Society of Polish in Estonia „POLONIA”

Związek Polaków w Estonii założony został w dniu 30 lipca 1930 roku w Tallinie, a następnie rozwiązany w dniu 01 lipca 1940 roku.
Związek Polaków w Estonii „POLONIA” jest jego prawnym spadkobiercom, i został zarejestrowany w FUNDACJI KULTURALNEJ (KULTUURIFOND) w trybie przewidzianym przez ustawodawstwo państwowe, w dniu 20 lutego 1989 roku jako Towarzystwo Kultury Polskiej „POLONIA” pod numerem rejestracyjnym 80099521

Adres siedziby Związku:

Ul. KUNINGA,4, 10146 Tallinn, Estonia
Skrytka pocztowa: Peapostkontor p/k 3476 EE TALLIN

Związek posiada osobowość prawna.

Dla deponowania swych środków płatniczych może posiadać konta bankowe. Związek posiada pieczęć z pełną nazwą i symboliką. Związek może posiadać swój symbol, emblemat, sztandar i inne rekwizyty zatwierdzone przez Zarząd.

2. Struktura organizacyjna Związku

W skład Związku mogą wchodzić:

Odziały regionalne. Placówki wychowawcze, oświatowe, opiekuńcze, itp. Amatorskie zespoły artystyczne. Kółka i kluby zainteresowań. Kółka I kluby młodzieżowe. Przedsiębiorstwa produkcji przedmiotów etnograficznych.

 Struktura oraz zakres działania jednostek organizacyjnych Związku zatwierdzony jest przez Zarząd Związku.

Odziały regionalne mają prawo do: samodzielnego organizowania swojej pracy, przyjmowania w swoje szeregi nowych członków, zbierania składek wstępnych, oraz rocznych składek członkowskich na działalność własną.

Odziały regionalne są jednostkami samo finansującymi i samo zarządzającymi.

Odziały regionalne zobowiązane są do: okresowego informowania Zarządu związku o wynikach swojej działalności, przedkładania Zarządowi sprawozdań finansowych ze swojej działalności.

Kontaktowanie się z organami wyższymi, placówkami rządowymi i zagranicznymi odbywa się za pośrednictwem Zarządu Związku.

3. Cele, funkcje i zadania Związku

Związek jest organizacją niedochodową, działającą na zasadzie samorządu. Zyski osiągane ze swojej działalności przeznaczane są w całości na realizacje celów statutowych Związku.

Podstawowym celem Związku jest reprezentowanie interesów oraz ochrona praw Polonii Polaków przebywających w Republice Estońskiej, wzmocnienie pozycji i prestiżu środowiska polonijnego, zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego, organizacja nauczania języka polskiego i utrzymywania kontaktów Polonii z krajem ojczystym.

Celem działalności Związku nie jest osiąganie materialnego zysku oraz jego dystrybucja pomiędzy członków Związku. Zysk osiągnięty w wyniku swej działalności używany jest do celów określonych przez statut.

W szczególności celem działalności Związku jest:

Koordynowanie działalności członków Związku oraz reprezentowanie ich interesów, ochrona praw Polonii i Polaków przebywających w Estonii.
– Współpraca z organizacjami państwowymi, samorządowymi, rządowymi, pozarządowymi oraz politycznymi na rzecz Polaków i miejscowej Polonii.
– Rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków, mobilizacja do działania na rzecz wspólnego dobra, odradzania się i formowania świadomości narodowej, patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży, pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej i chrześcijańskiej.
– Utrwalanie dobrego imienia Polski oraz Polonii i Polaków zamieszkałych na terytorium Estonii. Promowanie jak najlepszego wizerunku Polaków oraz polskiej mniejszości narodowości.
– Dbałość o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
– Promocja kultury polskiej wśród Polonii, Polaków i innych mniejszości narodowych, oraz obywateli Republiki Estońskiej.
– Opieka nad polskimi nekropoliami, pomnikami oraz innymi obiektami posiadającymi wartość historyczną i kulturalną.
– Wspieranie wszelkiej działalności mającej na celu pogłębianie wiedzy na temat geografii i historii Polski, oraz znajomości języka polskiego wśród zamieszkałej w Estonii Polonii, Polaków oraz osób posiadających polskie korzenie.
– Działanie na rzecz umacnianie więzi kulturalnych z Macierzą oraz polskimi organizacjami działającymi na wychodźstwie.
– Wspieranie działalności oraz amatorskiej twórczości — chórów, zespołów, kół zainteresowań, itp.
– Wspieranie działalności kół i klubów młodzieżowych, zrzeszających zarówno członków jak i sympatyków Związku.
– Udzielanie wsparcia oraz pomocy członkom Związku.

4. Środki realizacji celów działania

W celu realizacji celów statutowych Związek organizuje oraz współorganizuje:

 1. Spotkania, festiwale, koncerty, konkursy, prezentacje, szkolenia, konferencje, wystawy, kiermasze, zawody sportowe, imprezy okolicznościowe oraz społeczno- kulturalne, itp.
 1. Pracę szkół, szkółek sobotnio — niedzielnych oraz kursów doskonalenia i nauczania języka polskiego i kultury polskiej.
 1. Obchody świąt narodowych, kościelnych oraz polonijnych.
 1. Działalność amatorskich zespołów artystycznych oraz kółek zainteresowań.
 1. Zbiórkę oraz opiekę nad zabytkami polskiej kultury oraz literatury.
 1. Współpracę z oddziałami terenowymi Związku oraz parafiami Kościoła Rzymsko —Katolickiego.
 1. Wynajem nieruchomości, którymi dysponuje na mocy prawa własności, dzierżawy lub najmu.
 1. Wypożyczanie samochodów osobowych, autokarów turystycznych oraz innych środków transportu.
 1. Konsultacje w zakresie obsługi sprzętu technicznego.
 1. Tłumaczenia pisemne i ustne.
 1. Działalność biblioteki oraz wypożyczanie książek, filmów DVD oraz utworów muzycznych CD.
 1. Imprezy sportowe na obiektach sportowych, placach zabaw oraz w miejscach publicznych przystosowanych do tego typu imprez.

W celu realizacji zadań statutowych, Związek uprawniony jest do:

– Podpisywania umów,oraz podejmowania współpracy z miejscowymi organizacjami, międzynarodowymi związkami, fundacjami, instytucjami, itp.

– O przystąpieniu do współpracy z wyżej wymienionymi jednostkami organizacyjnymi Związek zobowiązany jest powiadomić Urząd Państwowy w którym jest zarejestrowany niniejszy Statut Związku.

5. Podstawa prawna działalności Związku

 – W swojej działalność Związek opiera się na Konstytucji Republiki Estońskiej, ustawie o organizacjach niedochodowych dotyczących mniejszości narodowych, oraz niniejszym statucie.
 – Związek jako osoba prawna może tworzyć związki z innymi organizacjami niedochodowymi, być kolektywnym członkiem związku niedochodowych organizacji i fundacji.
– Związek ma prawo do zwracania się w imieniu swoich członków do wszystkich instytucji państwowych i samorządowych oraz do obrony swoich interesów prawnych w sądzie.

6. Prawa i obowiązki członków Związku

Członkostwo w Związku, tryb oraz warunki nabywania i utraty członkostwa

Członkami związku mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, spełniające warunki określone w niniejszym statucie.

Rozróżnia się następujące rodzaje członkostwa: – zwyczajne;  – wspierające;  – honorowe

 • Członkiem zwyczajnym Związku może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, posiada prawo pobytu na terytorium Republiki Estońskiej, posiada związki rodzinne lub uczuciowe z Polską i złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Związku.
 • Członkiem wspierającym Związku może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 10 rok życia, a także osoba prawna, niezależnie od miejsca zamieszkania, która pragnie realizować lub współrealizować cele statutowe Związku i złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Związku.
 • Członkiem honorowym Związku może zostać osoba fizyczna i (lub) osoba prawna, która w sposób wyjątkowy zasłużyła się dla Związku oraz udzielała szczególnej pomocy przy realizacji celów statutowych Związku.

Decyzję w sprawie przyjęcia danej kandydatury w poczet członków zwyczajnych oraz wspierających podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów.

Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu zwykła większością głosów.

W przypadku osób, które nie ukończyły szesnastego roku życia, deklarację przystąpienia do Związku składają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Osoby takie swoje prawa i obowiązki, wynikające z przynależności do Związku, uzyskują w trybie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym.

Związek prowadzi rejestr swoich członków oraz przeprowadza badania dla wyjaśnienia ich opinii i dążeń, jeśli zaistnieje potrzeba, dla sporządzenia rejestru grupy narodowościowej.

Członkowie związku wnoszą jednorazowa opłatę wstępną oraz coroczną składkę członkowską. Decyzję o wysokości opłaty wstępnej oraz rocznej składki członkowskiej podejmuje Zarząd Związku.

Utrata członkostwa Związku może nastąpić w wyniku:
– wystąpienia;  – skreślenia;  – śmierci

Utrata członkostwa w wyniku wystąpienia następuje na podstawie pisemnej deklaracji o wystąpieniu złożonej na ręce PrzewodniczącegoZwiązku i jest skuteczna z dniem podjęcia przez Zarząd Związku decyzji o wystąpieniu.

Utrata członkostwa w wyniku skreślenia następuje na podstawie pisemnego wniosku Przewodniczącego Związku lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w związku z rażącym naruszeniem Statutu, działaniem godzącym w dobre imię i interesy Polski oraz Związku, lub nagminnym uchylaniem Się od wnoszenia rocznej opiaty członkowskiej, i jest skuteczna z dniem podjęcia przez Zarząd Związku decyzji o skreśleniu z listy członków.

Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do decyzji Walnego Zebrania w terminie 21 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków.

Za zasługi na rzecz realizacji celów Związku, osoba fizyczna czy prawna może być, uchwalą Zarządu Związku, odznaczona dyplomem honorowym czy uznania Związku Polaków w Estonii.

Członek Związku ma prawo:

 • Brać czynny udział w pracach Związku w celu realizacji zadań statutowych, poprzez uczestnictwo w różnego typu imprezach oraz formach zajęć w sekcjach, kółkach zainteresowań i na kursach organizowanych przez Związek.
 • Wybierać i być wybranym do wszystkich organów statutowych Związku, jeżeli ma ukończone 18 lat i posiada obywatelstwo Estonii lub pozwolenie na pobyt w Estonii.
 • Zgłaszać propozycje realizacji zadań statutowych oraz tematów do dyskusji, a także przygotowywać i zgłaszać projekty uchwał pod obrady Zarządu i Walnego Zebrania.
 • Korzystać na określonych warunkach i w ściśle określonych celach z posiadanego lub dzierżawionego przez Związek majątku.
 • Wnosić interpelacje i podania, składać wnioski i skargi do organów statutowych Związku.
 • Posiadać legitymację członkowską oraz znaczek Związku.

Członek Związku jest zobowiązany do:

 • Aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych Związku.
 • Przestrzegania statutu oraz uchwał i decyzji organów statutowych Związku.
 • Regularnego uiszczenia składek członkowskich w przewidzianej wysokości.
 • Utrzymania w dobrym stanie powierzonego mu majątku Związku.

Członek ponosi materialną odpowiedzialność za straty, powstałe w skutek niedbałego zarządzania należącym do Związku lub dzierżawionym przez niego majątkiem, z jego strwonienia, celowego uszkodzenia lub zniszczenia.

 

II. Organy statutowe Związku i ich kompetencje

 

Organami statutowymi Związku są:

 • Walne Zebranie Członków
 • Zarząd
 • Przewodniczący Zarządu
 • Komisja Rewizyjna

 Walne Zebranie Członków

Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków, które zwoływane jest przynajmniej raz w roku.

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania decyzji, jeśli bierze w nim udział przynajmniej połowa członków Związku.

W przypadku braku na Walnym Zebraniu Członków kworum, Zarząd zwołuje ponownie Walne Zebranie Członków nie później jednak niż po upływie 30 dni kalendarzowych od terminu poprzedniego Zebrania.

W przypadku powtórnego Walnego Zebrania Członków decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na ilość uczestniczących w Zebraniu członków Związku.

Do wyłącznych kompetencji (uprawnień) Walnego Zebrania Członków należy:

 • Zatwierdzanie statutu i ewentualnych zmian – poprawek w statucie.
 • Wybór Zarządu Związku (przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, członków).
 • Wybór Komisji Rewizyjnej.
 • Wysłuchanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz KomisjiRewizyjnej.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie zasad działania Związku.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie przyznania honorowego członkostwa Związku.
 • Podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia Związku do innych niedochodowych organizacji i funduszy oraz organizacji zagranicznych i międzynarodowych.
 • Podejmowanie decyzji o sprawie reorganizacji i likwidacji Związku.

Zarząd Związku

Zarząd Związku w liczbie od 6 do 8 osób wybierany jest przez Walne Zebranie w drodze jawnego glosowania na okres trzech lat.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu członkowie wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Zarządu, jego zastępcę oraz skarbnika, a także ustalają podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.

Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu.

W przypadku jednakowej liczby głosów, o ważności decyzji decydujący głos ma Przewodniczący Zarządu.

 

Do wyłącznych kompetencji (uprawnień) Zarządu należy:

 •  Podejmowanie decyzji w kwestiach bieżącego funkcjonowania struktur organizacyjnych Związku.
 •  Opracowywanie budżetu Związku oraz wniosków o dofinansowanie na realizację poszczególnych projektów.
 • Realizacja podstawowych celów statutowych Związku.
 • Reprezentowanie Związku na zewnątrz.
 • Delegowanie swoich przedstawicieli do organów reprezentujących inne związki mniejszości narodowych oraz ustalanie kompetencji w/w delegatów.
 • Podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania kandydatów do Związku lub skreślania osób z listy członków.
 • Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania Przewodniczącego Związku.
 • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 • Wprowadzanie w życie postanowień Walnego Zebrania.

Przewodniczący Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu Związku jest jednocześnie Prezesem Związku Polaków w Estonii „Polonia”. Wybierany jest przez członków Zarządu na trzyletnią kadencję w wyborach tajnych (jawnych) większością 2/3 ilości głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ilości członków Zarządu. Podczas uzasadnionej nieobecności Przewodniczącego Jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Zastępca Przewodniczącego, wybrany na takich samych zasadach, jak Przewodniczący Zarządu.

Do kompetencji Przewodniczącego Związku należy:

 • Reprezentowanie na zewnątrz Związku oraz Zarządu, utrzymywanie kontaktów z osobami fizycznymi oraz prawnymi, instytucjami oraz organizacjami współpracującymi przy realizacji celów statutowych Związku.
 • Organizowanie bieżącej działalności Zarządu oraz Związku.
 • Przygotowywanie wszelkiej korespondencji oraz dokumentacji Związku, w tym finansowej.
 • Podpisywanie decyzji Zarządu, oficjalnej korespondencji oraz dokumentacji finansowej Związku.
 • Organizowanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu, w tym proponowanie porządku obrad Zarządu.
 • Przygotowywanie obrad Walnego Zebrania (powiadamianie o zebraniu, przygotowywanie porządku obrad, prezentacja sprawozdania z działalności Związku, powiadamianie o decyzjach Walnego zebrania oraz opracowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem Walnego Zebrania.
 • Komunikowanie Się z członkami Związku w celu powiadamiania ich o bieżącej pracy oraz problemach powstałych w trakcie realizacji zadań statutowych Związku.
 • Zgłaszanie kandydatów Związku do Zarządu.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna w liczbie od 4 do 6 osób wybierana jest spośród członków Związku na Walnym Zebraniu w jawnym glosowaniu na okres trzech lat. Na pierwszym posiedzeniu Komisji członkowie wybierają, spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji oraz jego zastępcę a także ustalają podział pracy pomiędzy poszczególnych członków Komisji.

Komisja Rewizyjna przeprowadza rewizję działalności finansowo-gospodarczej Związku zgodnie z ustalonym przez siebie planem pracy, kontroluje wykonanie przez Zarząd decyzji, przekłada swoje sprawozdanie do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

O naruszeniach ustaw oraz aktów prawnych Komisja Rewizyjna informuje Zarząd Związku.

Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpić z wnioskiem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Majątek Związku i źródła dochodów ZPE

Mienie Związku stanowią prawa majątkowe oraz środki finansowe i fundusze.

Na majątek Związku składają się w szczególności:

 • Wkłady członkowskie oraz roczne składki członkowskie.
 • Składniki majątkowe nabyte przez Związek, w tym budynki, lokale, środki transportu oraz sprzęt.
 • Dochody z działalności gospodarczej, kulturalnej i wydawniczej Związku, w tym publikacji i kolportażu oraz organizacji płatnych imprez.
 • Dochody i zyski ze zdeponowanego i wydzierżawionego majątku i urządzeń, w tym odsetki bankowe.
 • Subwencje, dotacje, darowizny, zapisy, dotacje celowe od osób fizycznych oraz prawnych służące realizacji zadań statutowych Związku.

Związek ma prawo:

 • Posiadać zgodnie z obowiązującym prawem konta rozliczeniowe w bankach Estonii.
 • Korzystać w pełnym zakresie z należącego do niego mienie i środków finansowych oraz zarządzać i dysponować nimi na potrzeby realizacji celów statutowych.
 • Zawierać umowy oraz zaciągać zobowiązania.
 • Otrzymywać oraz udzielać pomocy humanitarnej.
 • Zatrudniać pracowników, którzy mają prawo pobierać wynagrodzenie za wykonaną pracę.
 • Otrzymywać środki finansowe i inne mienie od miejscowych oraz zagranicznych organizacji państwowych, społecznych, rządowych, pozarządowych, fundacji, także od osób fizycznych i prawnych.

Związek ręczy posiadanym majątkiem za podjęte zobowiązania materialne.

Zobowiązania materialne w imieniu Związku podpisują Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego Związku.
Związek prowadzi księgowość oraz przekazuje sprawozdanie finansowe właściwym instytucjom państwowym.
Rok finansowy ZPE rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, kończy w dniu 31 grudnia.

 

Tryb zakładania i rozwiązywania Związku oraz oddziałów Związku

 • Związek ma prawo zakładać oddziały terenowe, posiadające oddzielną siedzibę, regulamin działania (statut) oraz co najmniej trzyosobowy Zarząd.
 • Oddział Związku posiada swoją osobowość prawną, władze oraz majątek.
 • Pracami Oddziału Związku kieruje Przewodniczącego Zarządu Oddziału.
 • Oddział terenowy powoływany jest i likwidowany na podstawie Uchwały Walnego Zebrania, które zatwierdza również regulamin działania (statut) Oddziału terenowego.

Zarząd oraz Przewodniczący Oddziału wybierani są oraz odwoływani z funkcji zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie działania (statucie) Oddziału.

Rejestracja, przerejestrowanie oraz likwidacja Oddziału terenowego odbywa się w trybie ustalonym w niniejszym statucie oraz zgodnie z ustawodawstwem Republiki Estonii.

Zawieszenie działalności Związku

Zawieszenie działalności Związku następuje wyłącznie w drodze wyroku sądowego, na którym zaznaczona jest początkowa i końcowa data okresu zawieszenia.

W okresie wskazanym w wyroku sądowym Związek nie ma prawa do prowadzenia działalności statutowej, przeprowadzania zebrań oraz dokonywania operacji finansowych, oprócz tych, które są nieodzowne dla zachowania majątku Związku w słanie niepogorszonym.

Reorganizacja Związku

Związek może zostać zreorganizowany lub przekształcony w trybie przewidzianym w Kodeksie Cywilnym Republiki Estońskiej na podstawie decyzji (uchwały) Walnego Zebrania Członków, w której to decyzji (uchwale) ustanowiony został prawomocny spadkobierca, na którego imię przeniesione zostaną wszelkie prawa, obowiązki oraz majątek Związku.

Związek nie może być jednocześnie przekształcony i reorganizowany.

O podjęciu decyzji o reorganizacji Związku należy poinformować Urząd rejestrujący niniejszy statut i przesłać mu w okresie do 10-ciu dni roboczych decyzję (uchwałę) oraz nowy tekst statutu lub stary tekst z poprawkami.

Termin ważności niniejszego statutu upływa z dniem rejestracji statutu reorganizowanego lub przekształconego Związku lub poprawek wniesionych do starego statutu. Od tego momentu Związek jest zreorganizowany lub przekształcony, a jego majątek przekazany na rzecz prawomocnego spadkobiercy.

Likwidacja Związku

Działalność Związku może ulec zakończeniu w następujących przypadkach:

 • Na podstawie decyzji (uchwały) podjętej przez Walne Zebranie Członków.
 • Na podstawie prawomocnego wyroku sądu administracyjnego.
 • Po podjęci decyzji o zakończeniu działalności Związku, Walne Zebranie wybiera w jawnym głosowaniu Komisję Likwidacyjną, na którą przechodzą wszelkie prawa i obowiązki Zarządu Związku.

Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest:

– Powiadomić w prasie opinię publiczną o fakcie likwidacji Związku.
– Powiadomić o likwidacji Związku Urząd rejestracyjny oraz przekazać do Urzędu niezbędną dokumentację.
– Doprowadzić do zakończenia wszelką działalność Związku.
– Opracować bilans likwidacyjny oraz akt o likwidacji Związku.
– Wypełnić wszelkie zobowiązania finansowe Związku.
– Wykonać dyspozycje Walnego Zebrania, co do dalszego użytkowania majątku lub jego przekazania.
– Przekazać dokumentację Związku do archiwum.

Zmiana statutu

 Tryb zmiany statutu ZPE

 • Prawo do zmiany statutu Związku posiada jedynie Walne Zebranie Członków.
 • Statut może być zmieniony kwalifikowaną większością głosów.
 • Pod zmienionym statutem podpis składa Prezes Związku Polaków w Estonii.
 • Zmieniony statut nabiera mocy prawnej po zarejestrowaniu go w Urzędzie rejestracyjnym.

Statut przyjęty i podpisany przez Zarząd Związku Polaków w Estonii

Prezes Związku Polaków w Estonii – Halina Krystyna Kisłacz

 

Scroll to Top