W niedzielę w dniu 07 grudnia 2008 roku o godzinie 11.30 w kawiarni przy kościele św. Piotra i Pawła w Tallinie przy ul. Vene 18 odbędzie się Walne Zebranie członków Związku Polakw w Estonii ,,POLONIA,, .

Obecność wszystkich pełnoletnich członków Związku Polaków w Estonii ,,POLONIA'' jest obowiązkowa.

 

W przypadku, gdyby na wspomniane wyżej zebranie nie przybędzie ponad 50% uprawnionych do głosowania członków Związku, Zarząd podjął decyzję zwołaniu kolejnego Walnego Zebrania w niedzielę w dniu 07 grudnia 2008 roku o godzinie 12:00 w  kawiarni przy kościele św. Piotra i Pawła w Tallinie przy ul. Vene 18.

Zebranie to będzie prawomocne i jest władne w przyjęciu wszystkich decyzji Walnego Zebrania, włącznie z treścią nowego Statutu Związku.

 

 Porządek Walnego Zebrania przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Związku.

2.      Powitanie uczestników oraz gości Zebrania.

3.      Wybór przewodniczących Zebrania.

4.      Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.      Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.

6.      Przedstawienie informacji na temat treści nowego Statutu ZPE.

7.      Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w roku 2008 (lub w latach 2005 - 2008).

8.      Przedstawienie planów działania Związku na rok 2009, w tym w związku z przygotowaniem obchodów 20 - lecia ZPE „Polonia".

9.      Dyskusja na temat punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad.

10. Przedstawienie wyników prac Komisji Uchwał i Wniosków.

11. Głosowania, w tym przyjęcie treści nowego Statutu, przyjęcie wniosków z prac Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie absolutorium dla prac Zarządu Związku.

12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej ZPE.

13.  Wybór uzupełniający do składu Zarządu ZPE.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Z projektem nowego Statutu możecie Państwo się zapoznać na stronie internetowej ZPE

www.polonia.ee, lub w siedzibie Związku Polaków w Estonii ,,POLONIA'' od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-17.00

 

 

 

Zarząd Związku Polaków w Estonii „Polonia"