SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA ZWIĄZKU POLAKÓW w ESTONII

"POLONIA"

 

 

W dniu 07-12-2008 odbyło się Walne Zebranie członków Związku Polaków w Estonii ,,POLONIA''

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Związku. (Prezes ZPE - p. Halinę Kisłacz)

2. Powitanie uczestników oraz gości Zebrania.

3. Wybór przewodniczących Zebrania

 

- Pan Jarosław Legieć zgłasił kandydaturę na przewodniczącego Zebrania -

panią Dominikę Kaniewską

W głosowaniu nad kandytaturą p. Kaniewskiej bralo udział 54 czlonków

i ilością głosów 54 głosami za, przewodniczącym zebrania została wybrana pani Dominika Kaniewska

 

Przewodnictwo obejmuje pani Dominika Kaniewska

 

Dziękuję Państwu za wybór mojej osoby na przewodniczącego dzisiejszego Zebrania i zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyliście. Pragnę w tym miejscu przedstawić Państwu porządek obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Związku. (Prezes ZPE - p. Halinę Kisłacz)

2. Powitanie uczestników oraz gości Zebrania.

3. Wybór przewodniczących Zebrania

4. Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku w roku 2008

    (lub w latach 2005 - 2008).

7. Przedstawienie planów działania Związku na rok 2009, w tym w związku z

    przygotowaniem obchodów 20 - lecia ZPE „Polonia".

8. Przedstawienie informacji na temat treści nowego Statutu ZPE.

9. Dyskusja na temat punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad.

10. Głosowania, w tym przyjęcie treści nowego Statutu, przyjęcie wniosków z

    prac Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie absolutorium dla prac Zarządu Związku.

11. Wybór uzupełniający do składu Zarządu ZPE.

12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej ZPE.

13. Przedstawienie wyników prac Komisji Uchwał i Wniosków.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Proszę zebranych o przegłosowanie porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

 

Kto z Państwa jest za tak przyjętym porządkiem obrad? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż Zebranie przyjęło dzisiejszy porządek obrad, razem oddano

54 głosy, w tym za było 54 głosy, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

 

 

1. Przechodzimy do punktu 4 porządku obrad - Wybór członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 

- Proszę zebranych o przedstawienie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Proponuję zgłoszenie 3 kandydatur i jednocześnie proponuję głosowanie nad składem całej Komisji:

Kto z Państwa jest za takim rozwiązaniem proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 54 osób, za było 54 głosów, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

 

Proszę o podanie teraz nazwisk kandydatów do KS.

- Pan Mariusz Gubała zaproponował kandydaturę pani Anny Ronczakowskiej

- Pan Zbigniew Jobczyński zaproponował kandydaturę pani Walentina Melcarek

trzecią kandydaturę ,podał pan Stanisław Cichocki Aleksanra Silugina

 

Kto z Państwa jest za wyborem zgłoszonych kandydatów do KS proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 54 osób, za było 54 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Gratuluję Państwu wyboru do KS i proszę o podjęcie działań.

 

2. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad - Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków.

 

- Proszę zebranych o przedstawienie kandydatur do Komisji Wnioskowej. Proponuję zgłoszenie 3 kandydatur i jednocześnie proponuję głosowanie nad składem całej Komisji:

Kto z Państwa jest za takim rozwiązaniem proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 54osób, za było 54 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

 

Proszę o podanie teraz nazwisk kandydatów do KW.

Zaproponowano :

-panią Karczewską Danutę

-pana Michalewicz Czesława

 

Kto z Państwa jest za wyborem zgłoszonych kandydatów do KW proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 54 osób, za było54 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Gratuluję Państwu wyboru do KW, proszę o podjęcie pracy przez Komisję i przedstawienie zebranym na koniec naszego spotkania wniosków i postulatów.

 

3. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad - Proszę Panią Halinę Kisłacz - Prezesa ZPE Polonia o przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za ostatnie lata.

 

- Pani Haliny Kisłacz przedstawiła sprawozdanie z działalności ZPE oraz sprawozdanie finansowe przygotowane przez skarbnika Związku.

 

4. Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad - proszę Panią Halinę Kisłacz - Prezesa ZPE Polonia o przedstawienie podstawowych planów działania Związku na rok 2009.

 

- Wystąpienie Pani Haliny Kisłacz.

 

Teraz proszę Pana Jarosława Legiecia o przedstawienie programu obchodów 20 lecia ZPE POLONIA.

 

- Wystąpienie Pana Jarosława Legieć.

 

Teraz proszę o Pana Mariusza Gugałę o przedstawienie planów związanych z działalnością Zespołu Pieśni i Tańca LAJKONIK.

 

- Wystąpienie Pana Mariusza Gubały.

 

5. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad - proszę Panią Olą Jobczyńską o przedstawienie informacji na temat treści nowego Statutu ZPE.

 

- Wystąpienie Pani Oli Jobczyńskiej.

 

Teraz przechodzimy do punktu 9 porządku obrad - proszę osoby zainteresowane o krótkie i rzeczowe wypowiedzi na temat punktów 6, 7 oraz 8 porządku obrad oraz uwagi i wnioski, które zostaną zapisane a następnie przedstawione Walnemu Zebraniu przez Komisję wniosków i uwag.

 

Dziękuję Państwu za udział w dyskusji oraz liczne uwagi oraz wnioski zgłoszone a dotyczące przyszłości naszego Związku. Nadszedł czas podjęcia kilku ważnych decyzji dla funkcjonowania naszej organizacji. Proszę Państwa o skupienie się i oddanie głosów za sukces, którego każdy z nas będzie udziałem. Chodzi bowiem o nasze wspólne dobro. Przechodzimy więc do serii głosowań.

 

Aby można było przejść do nowej jakości w działaniu naszej organizacji musimy zamknąć przeszłość. Wiąże się to z uzyskaniem przez Zarząd absolutorium za poprzednie lata. Proszę więc o oddanie głosów za przyjęciem absolutorium dla Zarządu.

Kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu za lata od poprzedniego Walnego Zgromadzenia do końca roku 2008, proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział53 osóby, za było 53 głosy, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Stwierdzam, że Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dla Zarządu za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia do końca 2008 roku.

 

 

Przechodzimy do kolejnego głosowania, teraz nad programem Związku na rok 2009.

Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego planu działania ZPE Polonia na rok 2009, proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 53 osóby, za było 53 głosy, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Stwierdzam, że Walne Zgromadzenie przyjęło plan pracy na rok 2009.

 

Kolejne głosowanie dotyczyć będzie przyjęcia nowego Statutu naszej organizacji.

Kto z Państwa jest za przyjęciem w całości przedstawionego nowego Statutu ZPE Polonia, proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 53 osóy, za było 53 głosy, przeciwbyło 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Stwierdzam, że Walne Zgromadzenie przyjęło treść nowego Statutu ZPE Polonia.

 

6. Teraz proszę Państwa nadszedł czas na głosowania dotyczące osób. W pierwszej kolejności dokonamy wyboru członków Komisji Rewizyjnej ZPE.

 

Proszę zebranych o przedstawianie kandydatur do Komisji Rewizyjnej ZPE Proponuję zgłoszenie 4 kandydatur i jednocześnie proponuję głosowanie nad składem całej Komisji:.

Kto z Państwa jest za takim rozwiązaniem proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 53osób, za było 53 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Oświadczam że jednoglośnie jesteśmy za takim rozwiązaniem

 

1 kandydaturą na członka Komisji Rewizyjnej jest - pani Walentina Melcarek

2 kandydaturą na członka Komisji Rewizyjnej jest - pani Anna Ranczkowska

3 kandydaturą na członka Komisji Rewizyjnej jest - pani Teresa Gusiewa

4 kandydaturą na członka Komisji Rewizyjnej jest - pani Irena Korzewnikowa

 

Kto jest za takim składem Komisjii Rewizijnej, proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 53 osóby, za 53 głosy, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Stwierdzam, że Walne Zgromadzenie wybrało do Komisji Rewizyjnej następujące osoby:

 

-Walentina Melcarek

-Anna Ranczkowska

-Teresa Gusiewa

-Irena Korzewnikowa

 

7. A teraz zapraszam Państwa do przedstawiania kandydatur do składu Zarządu ZPE.

Proszę zebranych o przedstawienie 8 kandydatur i jednocześnie proponuję głosowanie nad całym składem Zarządu ZPE.

Kto z Państwa jest za takim rozwiązaniem proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 53 osób, za było 53 głosów, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

 

Oświadczam że jednoglośnie jesteśmy za takim rozwiązaniem

 

- kandydat nr 1 - Halina Krystyna Kislacz

- kandydat nr 2 - Mariusz Gubała

- kandydat nr 3- Jarosław Legieć

- kandydat nr 4 - Lila Pawlowska

- kandydat nr 5 - Olga Jobczyńska

- kandydat nr 6 - Danuta Karczewska

- kandydat nr 7 - Sergiej Patrakow

- kandydat nr 8 - Stanislaw Cichocki

- kandydat nr 9 - Stanislaw Szelochowski

 

 

Dziękuję za przedstawienie kandydatur i proszę o głosowanie:

 

Kto jest za kandydaturami , proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

 

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 53 osóby, za było 53 głosy, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Stwierdzam, że Walne Zgromadzenie wybrało do składu Zarządu ZPE Polonia następujące osoby:

 

- Halina Krystyna Kislacz

- Mariusz Gubała

- Jarosław Legieć

- Lila Pawlowska

- Olga Jobczyńska

- Danuta Karczewska

- Sergiej Patrakow

- Stanislaw Cichocki

- Stanislaw Szelochowski

 

 

8. Dziękuję Państwu za oddane głosy i zapraszam przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków w celu przedstawienia wyników prac Komisji.

 

- Wystąpienie przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Dziękuję przewodniczącemu za przedstawienie Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Walnego Zgromadzenia i proszę Państwa o przegłosowanie przedstawionego dokumentu.

Kto z Państwa jest za przyjęciem całości przedstawionego sprawozdania z prac Komisji Uchwał i Wniosków, proszę podnieść mandat? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Dziękuję.

Kto się wstrzymał? Dziękuję.

Pragnę poinformować, iż w głosowaniu wzięło udział 53 osoby, za było 53 głosów, przeciw było 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Stwierdzam, że Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania z prac Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Na tym pragnę zakończyć obrady dzisiejszego Walnego Zgromadzenia członków Związku Polaków w Estonii Polonia. Wszystkim uczestnikom pragnę podziękować za czynny udział w Walnym Zgromadzeniu. Dziękuje również za udział w naszym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zaproszonym gościom.